|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Knpa malam saya ndak online

Member
Posts: 1
Registered: ‎13-06-2021
?

Re: Knpa malam saya ndak online

Support
Posts: 2,980
Registered: ‎01-12-2016

Kami amat menghargai maklum balas anda. Jika anda masih mengalami masalah yang sama sehingga kini, sila reportkan maklum balas rangkaian melalui applikasi MyDigi (Log in Mydigi > klik ikon Menu sebelah atas kiri> Support>Network Coverage) supaya siasatan lanjut boleh dilaksanakan. Hasil siasatan kes anda akan dikemaskinikan di bawah 'Status Kes Saya' di MyDigi ya. Terima kasih.