|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Tidak dapat trima msj atau kol

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-12-2017
Sim kad digi sya Perkhidmatan dgantung

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

Community Manager
Posts: 8,774
Registered: ‎20-04-2015

Sila PM mana-mana anggota sokongan kami dengan nama dan nombor telefon anda untuk semakan lanjut: http://community.digi.com.my/t5/forums/searchpage/tab/user?q=support


Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotions

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

Member
Posts: 7
Registered: ‎18-03-2018
Name. Iznuur
Fon. 01151870131

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

SuperUser
Posts: 1,714
Registered: ‎18-07-2017

Hi Iznuur. Oleh sebab kami telah membalas PM anda, sila sambung perbualan di PM sahaja. Terima kasih.

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

Member
Posts: 2
Registered: ‎19-03-2018

adakah digi sedang menaik taraf kerana line digi saya tidak ada coverage

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

Member
Posts: 2
Registered: ‎19-03-2018

sama saya juga tidak mempunyai rangkaian

Re: Tidak dapat trima msj atau kol

Community Manager
Posts: 8,774
Registered: ‎20-04-2015
Hamdanbotak, isu rangkaian anda berlaku di satu kawasan sahaja?

Hope my answer has helped! If it has, please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up. If this is the solution you seek, click on "Accept as Solution" to help others find their answers faster!

Avoid getting scammed with bogus Digi promotions