|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Digi siput babi malaysia

Member
Posts: 14
Registered: ‎06-05-2021
Digi akan terus kekal dan terus menjadi siput babi malaysia...jika ada yang baru ingin mencuba untuk mengguna kn rakaian digi anda amat di galak kan untuk tidak memilih rakaian ini..ini adalah kerana untuk terus menyokong digi kekal kan gelaranya sebagai king of the babi malaysia

Re: Digi siput babi malaysia

Member
Posts: 1
Registered: ‎30-05-2021
Yup setuju..dah banyak kali dibuat laporan tetapi tiada diambil tindakan

Re: Digi siput babi malaysia

Support
Posts: 2,960
Registered: ‎01-12-2016

Selepas laporan sudah dihantar melalui applikasi MyDigi, pihak teknikal kami akan membuat semakan dan mengambil tindakan lanjut ya. Maaf atas kesulitan yang dialami. Hasil siasatan kes anda akan dikemaskinikan di bawah 'Status Kes Saya' di MyDigi. Terima kasih.