|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Re: Change 3G to 4G LTE

Support
Posts: 2,961
Registered: ‎01-12-2016

Kami amat menghargai maklum balas anda, fakrul9090. Jika anda masih mengalami masalah yang sama sehingga kini, sila reportkan maklum balas rangkaian melalui applikasi MyDigi (Log in Mydigi > klik ikon Menu sebelah atas kiri> Support>Network Coverage) supaya siasatan lanjut boleh dilaksanakan. Hasil siasatan kes anda akan dikemaskinikan di bawah 'Status Kes Saya' di MyDigi ya. Terima kasih.