|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Bolehkah saya dapatkan nombor lama saya 016-6280998 semula

Member
Posts: 1
Registered: ‎29-03-2020
Bolehkah saya dapatkan nombor lama saya 016-6280998 semula???

Re: Bolehkah saya dapatkan nombor lama saya 016-6280998 semula

Support
Posts: 3,551
Registered: ‎10-04-2015

Hi zulfaris2703. Pengaktifan semula nombor ni tak dapat diproses. Ia cuma boleh dipertimbangkan kalau cawangan Digi Store kami menerima permintaan dalam masa 5 hari selepas ia terbatal. Rekod menunjukkan yang nombor telah terbatal pada bulan lepas disebabkan tiada reload yang dilakukan.

Hope it helps. Please click on "This is Helpful" to give it a thumbs up OR click on "Accept as Solution" from Options menu above to help others find their answers faster! Have a nice day!