|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply

Pembukaan menara pencawang di kampung

Member
Posts: 1
Registered: ‎01-03-2021
Boleh x nak pohon menara pencawang untuk kawasan kampung? banyak ibu bapa Serta keluarga yang mengalami kesukaran untuk melaksanakan pembelajaran dari rumah disebabkan kekuatan jaringan internet yang lemah..Saya ada tanah di kawasan bukit untuk disewakan kepada digi

Re: Pembukaan menara pencawang di kampung

Support
Posts: 3,180
Registered: ‎14-04-2015

Jay69, untuk bantuan selanjutnya ke atas perkara ini, anda boleh hantarkan butiran lokasi ke help@digi.com.my ya