|
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Join the conversation
Showing results for 
Search instead for 
Do you mean 
Reply
Accepted Solution

account terminated

Member
Posts: 1
Registered: ‎26-11-2015

jika akaun diterminated, bolehkah seseorang itu menyambung balik perkhidmatan tersebut selepas membuat pembayaran tunggakan atau kena membuat permohonan baharu.

Re: account terminated

SuperUser
Posts: 2
Registered: ‎20-08-2015

Hi iaia, 

 

Jika akaun anda telah di suspended sementara penyambungan balik boleh dibuat, tapi jika terminated anda perlu membuat permohonan baru.